Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 KC na wyłonienie dostawcy przenośnych termosów

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach grantu przyznanego w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamawiający: Fundacja parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-366 Gdynia
Przedmiot dostawy: 30 przenośnych termosów wraz z dostawą na adres Zamawiającego.

Specyfikacja przedmiotu dostawy (termosu):
Termos nierdzewny o pojemności 5L, wyposażony w pompkę ułatwiającą dozowanie płynu, przenośny.

Czas wykonania: 5 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego

Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 roku do godz. 12:00

Sposób składania ofert: oferty należy składać mailowo na adres: agnieszka.fedorowicz@parkrun.com

Zamawiający oceni oferty kierując się ceną – waga kryterium 100 %

Termin związania ofertą: 6 października 2016 r.

 

Konkurs plastyczny ‘Mój parkrun’ – Opis i regulamin

Zarejestrowanych uczestników parkrun Polska do lat 12 zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym 'Mój parkrun' organizowanym w terminie 19-28 maja br. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej (dowolna technika) wyobrażenia biegów parkrun. Konkurs organizowany jest w związku z przypadającym 1 czerwca Dniem Dziecka. Zapraszamy do udziału w specjalnych edycjach parkrun w dniu 28 maja oraz w konkursie!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 'MÓJ PARKRUN'

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja parkrun Polska
 2. Konkurs organizowany jest w terminie19-28 maja 2016r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój parkrun”
 4. W konkursie mogą brać dzieci do lat 12 zarejestrowane w ramach parkrun.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Pracę konkursową w formie elektronicznej (fotografia, skan) należy przesłać mailowo na adres polskabiuro@parkrun.com do dnia 28-go maja 2016 roku. W treści maila należy podać imię, nazwisko autora, wiek oraz lokalizację parkrun. Ze względów technicznych plik prezentujący pracę nie może przekraczać 2 MB.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Mój parkrun”
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy i przystępując do konkursu przekazuje ww. prawa organizatorowi konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych w ramach organizowanego konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Kapituła konkursu powołana przez organizatora, wyłoni laureatów konkursu spośród autorów przesłanych prac.
 2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 1 czerwca 2016 w biuletynie parkrun Polska.
 4. W konkursie zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody. Nagrodami będą dziecięce zegarki biegowe.
 5. Dodatkowo zostaną przyznane trzy równorzędne wyróżnienia. Nagrodami będą koszulki parkrun
 6. Decyzja Kapituły, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej parkrun oraz na portalach społecznościowych.
 2. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70(1) KC na wyłonienie dostawcy megafonów przenośnych

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach grantu przyznanego w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamawiający: Fundacja parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-366 Gdynia.

Przedmiot zamówienia: 10 sztuk megafonów przenośnych typ DH-12 wraz z kompletem baterii z dostawą na adres Zamawiającego.

Czas wykonania dostawy: 5 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego

Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do 22 kwietnia 2016 roku do godz. 12:00

Sposób składania ofert: ofert należy składać mailowo na adres polskabiuro@parkrun.com

Zamawiający oceni oferty kierując się ceną – waga kryterium 100 %

Termin związania ofertą: 25 kwietnia 2016 r.

⇐ Newer Posts in Category