Pomoc przy rejestracji

Warunki uczestnictwa

Uczestnik potwierdza, że korzysta z miejsca biegu na własne ryzyko. Organizator biegu parkrun ani podmiot zarządzający miejscem, w ramach którego odbywa się bieg, nie odpowiadają za szkody wywołane stanem miejsca biegu, w szczególności jego nawierzchni czy zachowaniem innych uczestników ruchu, w tym innych uczestników biegu.

Uczestnik potwierdza, że przyjął do wiadomości, iż miejsca biegu w czasie jego trwania korzystają również inni uczestnicy ruchu, w tym piesi, rowerzyści i rolkarze. Uczestnik jest obowiązany do zachowania w trakcie biegu szczególnej ostrożności i przestrzegania obowiązujących zasad poruszania się w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego. Uczestnik biegu odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi innym osobom wskutek niezachowania powyższych zasad.

Uczestnik potwierdza, iż jego ogólny stan zdrowia pozwala mu na udział w biegach parkrun i udział ten podejmuje na własne ryzyko.

Uczestnik potwierdza, iż przyjął do wiadomości, iż organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, kontuzje czy też inne obrażenia, które nie wynikają z umyślnych zaniedbań w organizacji biegu przez organizatorów.

Uczestnik potwierdza, iż wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przedmioty należące do uczestnika, pozostawione w miejscu organizacji biegu ponosi uczestnik.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych w ramach parkrun zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przysługuje mu prawo wglądu do danych oraz do ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Uczestnik zgadza się, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora i sponsorów parkrun.